fbpx
Rehakka Group Oy logo tabletti

Oikeilla välineillä nautit työstäsi tai harrastuksestasi enemmän

Olemme lomalla 28.11 -6.12.2022.

Tilausten lähetyksissä on tänä aikana viivettä

Olemme lomalla 28.11 -6.12.2022

Tilausten lähetyksessä on viivettä

Tietosuojaseloste

Rehakka Group Oy:n tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Rehakka Group Oy
Turkkirata 26
33960 Pirkkala
0400 624 722
info@rehakkagroup.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rehakka Group Oy
Heikki Rehakka
Turkkirata 26
33960 Pirkkala
0400 624 722
heikki.rehakka@rehakkagroup.com

Rekisterin nimi

Rekisterin käyttötarkoitus ja nimi on asiakas-, tilaaja-, sähköposti-, prospekti- ja markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakaspalvelun ja verkkokaupan edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen.

Asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen, hallinta, kehittäminen sekä asiakas- ja kontaktihistorian hallinta. Tuki- ja neuvontapalvelujen järjestäminen asiakkaalle sekä palvelutoimenpiteiden, toimeksiantojen, laskutuksen hallinta ja laadun varmistaminen.

Asiakkaan Rehakka Group Oy:lle antama toimeksianto tai Rehakka Group Oy:n ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisterin asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:

   • Asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjänhallinta
   • Asiakkaiden yksilöinti (identifiointi) Rehakka Group Oy:n palveluissa
   • Asiakkaan palveleminen ja asiakkaan toimeksiannon hoitaminen
   • Esteellisyyden ja muiden ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen
   • Asiakkaiden ja Rehakka Group Oy:n oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot

    • Nimitiedot / Yritystiedot / Julkisyhteisön tiedot
    • Henkilötunnus / y-tunnus
    • Postiosoite, postinumero ja -toimipaikka
    • Puhelinnumero
    • Sähköpostiosoite

Asiakkaan yksilöivät tunnisteet

    • Asiakasnumero
    • Asiakassuhteeseen liittyvät toimenpidekirjaukset
    • Asiointikieli
    • Laskutusnumero

Asiakkuuteen liittyvät tiedot

    • Tarjoushistoria
    • Asiakas- ja palveluviestit
    • Asiakkuuden tilat
    • Asiakkuuden tasot
    • Asiakkaan luottotiedot
    • Tilaus- ja toimituspäivä
    • Asiakkuuden alkaminen ja päättyminen
    • Asiakkaan maksutapatiedot
    • Asiakkaan IP
    • Uutiskirjeiden avaus- ja lukutiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä, laskutuksen ja palvelujen käytön yhteydessä sekä asiakaspalvelun yhteydessä.

Tietolähteinä ovat asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloitus henkilökohtaisessa tapaamisessa, sähköpostitse tai sähköisellä lomakkeella rekisterinpitäjän verkkosivuilla. Asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloituksen jälkeen tietoja kerätään automaattisella sähköisellä tunnistuksella rekisterinpitäjän sähköpostikirjeissä. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

Lisäksi asiakkaaseen liittyviä tietoja tarkistetaan ja täydennetään tarvittaessa yleisesti saatavilla olevien yritystietolähteiden (kuten YTJ- ja Finder- ja Suomen Asiakastieto -palveluiden) kautta tai näiden puuttuessa kohdetahon verkkosivuilla julkisesti esillä olevilla tiedoilla.

Evästeet ja tietojen säännönmukaiset luovutukset

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjää ei voida tunnistaa.

Rehakka Group Oy käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä (esim. mahdollistamaan sen, että asiakkaan ei ole välttämätöntä syöttää kirjautumistietojaan joka kerta uudelleen). Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi. Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa (esim. vierailtuasi verkkosivustollamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi tuotteita ja niihin liittyviä muita lisätuotteita sivustollamme tai kumppaneidemme verkkosivustoilla), sivuston kehittämiseen sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa.

Rehakka Group Oy:n verkkopalvelun markkinointiyhteistyökumppaneiden evästeet mahdollistavat markkinoinnin kohdentamisen ja mittaamisen myös muiden markkinointiyhteistyöhön osallistuvien yritysten internetsivustoilla ns. mainosverkostossa.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Rehakka Group Oy ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä. Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen asetusten avulla sekä poistaa tai estää evästeet selaimen asetusten avulla. Asiakastietojen käyttämistä Facebook-mainosten kohdistamisessa voi rajoittaa täällä.

Palvelujen käytettävyyden parantamiseksi Rehakka Group Oy voi tehdä tutkimuksia, joissa tallennetaan tietoa esimerkiksi asiakkaan yksittäisellä verkkosivulla tekemistä klikeistä. Asiakastietoja voidaan siirtää Rehakka Group Oy:n suoramarkkinointirekisteriin sekä Rehakka Group Oy:n kuluttaja-asiakkaiden palvelutuotannossa käytettäviin erillisiin rekistereihin.

Asiakastietoja voidaan siirtää tai luovuttaa asiakkaan tekemän toimeksiannon toteuttamiseksi tai asiakkaan suostumuksella myös väliaikaisiin rekistereihin, kuten tapahtuma-, arvonta- kontaktointi- tai tutkimusrekistereihin. Näiden rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten, erikseen informoidulla tavalla

Asiakastietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rehakka Group Oy ei itsessään siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rehakka Group Oy kuitenkin käyttää kumppaneinaan toimijoita, jotka voivat tähän liittyen viedä asiakkaiden tietoja EU:n ulkopuolelle. Nämä alihankkijat ovat yleensä pilvipalvelujen tai muiden tietoteknisten säilytyspalvelujen, kirjanpidon tai perinnän tarjoajia, jotka ovat Rehakka Group Oy:n lukuun toimivia tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvia kolmansia tahoja.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rehakka Group Oy:n sähköisen asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta.

Rehakka Group Oy:n manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Rehakka Group Oy:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Rehakka Group Oy:n palveluksessa, sekä Rehakka Group Oy:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tietojen säilytysaika

Rehakka Group Oy:n säilyttää asiakastiedot kirjanpitolain edellyttämän säilytysajan, maksimissaan 6 vuotta. Eli tiedot, jotka ovat Kuljetusliike Rehakka Group Oy:n toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja ja joiden käsittelylle on lailliset edellytykset.

Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

Tietojen säilytystarve selvitetään vuoden välein.

Tietojen oikeellisuus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan tunnistautuneena verkkopalvelussa ja asiakaspalvelussa.

Rehakka Group Oy huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä asiakkaan virallisia henkilö- ja yhteystietoja sopimuksen teon yhteydessä.

Tarkastuspyynnön tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella:

Rehakka Group Oy
Heikki Rehakka
Turkkirata 26
33960 Pirkkala
0400 624 722
heikki.rahakka@rehakkagroup.com

Tarkastuspyynnössä tulee mainita

  • nimi
  • postiosoite
  • puhelinnumero

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan asiakkaalta varmennettuun osoitteeseen.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti, ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.